Đại Việt

Đại Việt

Data analysts

1 story

Đại Việt

Đại Việt

Điều đáng học hỏi

3 stories

Đại Việt

Đại Việt

Chíp tồ

4 stories

Đại Việt

Đại Việt

Một kẻ lang thang trên biển rộng trời cao. Viết cho bản thân và gia đình tôi. Anchor: https://anchor.fm/mikael-lee