Grammar Summary || Level 1 — Unit 1 — Lesson 2: Be negative.

Grammar Summary — Tóm lượt ngữ pháp

Be (Negative) — Đông từ Be ( thể phu định)

  1. Be (am, is, are) in the negative is made by adding not to the verb. Động từ Be ( am, is, are) để trở thành thể Phủ Định bằng cách thêm NOT ( không ) trước Động Từ.