Defi 101 Farm an toàn — Hệ Polygon

Cách farm an toàn nhứt vẫn là stablecoin.

Luôn luôn phải có stablecoin 20% toàn bộ tài-sản.

cách farm stable-coin bằng

  1. Single staking qua AAVE
  2. Add Lp -USDC/USDT.
  3. Mượn stablecoin thông qua Qi và lập lại bước 2. Tuyệt đối hạn chết mượn stablecoin mua coin khác ( dễ bị thanh lý).

Ví dụ có 40$ thì làm sao để phân chia vốn đồng đều.

  1. Mua Quick → Single staking dc Dquick ( lãi 20%) sau đó thế chấp tại Qi ( mượn 50% MAI).
  2. Lấy Mai này áp dụng theo cách 1 hoặc 2 như trên. Chi tiết:
  • Add Lp stabkecoin tại Quickswap. Nhận lãi bao gồm 2 cái = Phí swap của pool + lãi dquick. ( % thì mình chưa tính được) Nhưng có thể claim lãi dquick và đổi sang Quick. ( hình 1)
Hình 1
  • Có Quick này có thể áp dụng tương tự cách 1 hoặc single staking Quick ở pool syrus.
Lãi từ stablecoin pool → Được Quick → Staking Quick → Fuse

Sẵn tiện có thể swap Fuse → Volt ( sàn DEx) → Staking Volt ( lãi 12%) → Ta được xVolt staking tại Befi (46%)

Tính Apr sơ sơ tổng = 116% ( cho phương pháp này)

Hệ Polygon

--

--

Một kẻ lang thang trên biển rộng trời cao. Viết cho bản thân và gia đình tôi. Anchor: https://anchor.fm/mikael-lee

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Đại Việt

Một kẻ lang thang trên biển rộng trời cao. Viết cho bản thân và gia đình tôi. Anchor: https://anchor.fm/mikael-lee