Hello các bạn, lại là mình đây. Hiện tại mình cảm thấy buồn lắm. Tại sao ư? Vì người mình yêu thương bấy lâu, khi mình có tranh luận về một người đàn ông khác với cô ấy, mình toàn nhận những cảm xúc tiêu cực ùa về. …

Tôi là một người Kinh, tôi yêu bạn gái tôi là người Bahnar. Chúng tôi có cùng Đức Tin vào Chúa, bạn gái tôi thì biết hát, đàn guitar và đàn dương-cầm, nói tiếng anh, tiếng việt, tiếng bahnar.

Nếu xét trên phương diện Kinh thánh, tôi thì không có…

Link

Bánh canh Dương Khí

Sáng này qua nhà vợ ăn sáng với mẹ vợ, nhân tiện hỏi lại vụ chung cư có ma ghẹo gia đình Việt Kiều. Mẹ vợ mình nói là họ là gia đình 3 người từ Mỹ về, 2 đứa con đi chơi, nhưng người…

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

Tôi không xem tướng mệnh cá nhân. Chỉ có thể nói một chút thế này: tướng có hình tướng, thanh tướng, và thần tướng.

Hình tướng là dễ xem nhất, vì sách đều đã viết. …

Ngày 15 tháng 3 năm 2021

(Edit: bài này không phải của tác giả, chỉ là chọn lọc và tổng hợp từ các trao đổi giữa tác giả với người kia, mọi người có thể uống tạm chờ tác giả quay trở lại, tạm gọi là cà phê Rubicon, xin…

[cũ] Cà phê Inner Gods 2

Ngày 16 tháng 3 năm 2021

Ly cà phê trước bắt đầu bằng một câu chuyện tình u tối bước ra từ trang sách của Dostoievsky. Nhưng tình yêu không phải là vấn đề trọng tâm, nó chỉ là một phạm vi rất nhỏ…

Đại Việt

Một kẻ lang thang trên biển rộng trời cao. Viết cho bản thân và gia đình tôi. Anchor: https://anchor.fm/mikael-lee

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store