Đại Việt

February Seminar ✨ Date : 2/12 (Sat) 6:30PM — 8PM

February Seminar ✨💕

●Date : 2/12 (Sat) 6:30PM — 8PM

●Content : Saturday Seminar:
Love can be seen and given to those that we appreciate and admire the most. Within the Scripture it actually shows the type of love that we can give and also show to God. If you’re wondering what it could be, let’s lovingly come together and find out!

--

--

Xin chào mọi người, lại làm mình đây. Mình bắt đầu dọn ra ở riêng từ ngày 18 tháng 10 năm 2021. Tại sao mình lại làm như vậy?

Có thể mình cảm thấy bế tắc, chẳng ai hiểu cho mình hay đơn giản mình muốn một cuộc sống do mình tự tạo ra và tự nhận lãnh trách nhiệm. Ai cũng phải sống với thực tại riêng của mình. Bản thân chẳng bao giờ can thiệp cuộc sống cừa người khác. Nên mỗi lúc nghe ngóng hay bị dìm pha, bản thân rất ghé điều đó. Bây giờ bản thân chỉ muốn sống riêng, hạn chế tiếp xúc nhiều người. Đọc sách tập thể dục, ăn uống điều độ. Tập ngồi thiền hay làm việc có chút tâm hơn.

--

--

Đại Việt

Đại Việt

Một kẻ lang thang trên biển rộng trời cao. Viết cho bản thân và gia đình tôi. Anchor: https://anchor.fm/mikael-lee